top of page

SAMVERKAN FÖR

ÖKAD ÅTERVINNING

Massbalans projektleder ett samverkansprojekt mellan producenter, byggare, beställare och tillsynsmyndigheter för att skapa ett gemensamt beslutsstöd för återvinning av material i bygg- och anläggningsarbeten.

Initiativtagare till projektet är Sveriges Bergmaterialindustri SBMI och i projektet finns representanter för ett 30-tal andra företag och organisationer. 

Målet med projektet är att lägga grunden för ett gemensamt accepterat beslutsstöd för miljöriskbedömningar vid återvinning i byggprojekt samt förbereda utvecklandet av end-of-waste-kriterier för olika stenmaterial. Beslutsstödet kommer på ett vetenskapligt sätt beskriva miljörisken vi användning av utvalda sekundära material, i givna konstruktioner, givna försiktighetsåtgärder på utvalda platser. Ett gemensamt beslutsstöd för entreprenörer, tillsynsmyndigheter och materialleverantörer skapar förutsägbarhet i anmälningsprocessen vilket kommer leda till kortare handläggningstid, enklare administration och högre kvalitet.

 

Det finns uppskattningsvis 48-74 ton överskott inom byggbranschen som kallas avfall, vilka ofta inte återvinns korrekt. Orsaken till det kan beror delvis på att Sverige saknar en tydlig lagstiftning som gynnar cirkulär ekonomi samt att återvunna material diskrimineras i offentliga upphandlingar.

 

Med ett gemensamt accepterat beslutsstöd kan verksamhetsutövarna återvinna mer på ett miljömässigt, klimatvänligt och resurseffektivt sätt.


 

bottom of page